Het Groeiwerktraject van 9 maanden: voor bevlogen teamwerk

Lees meer

Als je weet dat er veel meer in je team zit en dit durft aan te pakken

In de GGz, de jeugdzorg en in wijkteams is de werk- en administratiedruk hoog. Je hebt een team van autonome professionals, waarin professionele autonomie niet vanzelfsprekend is. Wat je dan merkt is dat je team onvoldoende ruimte ervaart voor grote vraagstukken, om te bouwen aan werkrelaties, aan kwaliteit. Je ziet dat je teamleden zich minder betrokken voelen, op hun eigen eilandje werken en je bespeurt verandermoeheid. Dit is een dynamiek die ik herken vanuit mijn eerdere werk als hulpverlener in de jeugdzorg, psychiatrie en als wijkcoach. Als je niet oppast holt de kwaliteit achteruit en schiet het verzuim omhoog. Het tij keren is niet makkelijk en vraagt om oprechte aandacht. Als teamcoach zorg ik samen met jou als teamleider voor concrete en duurzame verandering. Met mijn kennis en ervaring bouwen wij aan een team dat uitgaat van eigen kracht, dat flexibeler inspeelt op verandering en met meer plezier bijdraagt aan de organisatiedoelen. Een team dat gaat voor goede zorg voor de cliënt en betere samenwerking tussen collega’s en ketenparters.

Ben jij en is je team toe aan échte verandering? Ga dan het taaie en moedige gesprek aan zodat jullie als team onderling meer van elkaar leren en ook verdragen. Dat maakt het werken in de zorg en met elkaar fijner, beter en menselijker. Dat is waar ik me iedere dag met veel plezier voor inzet.

Het Groeiwerktraject is er voor teams

 • die naast werken met cliënten ook tijd en ruimte krijgen om te investeren in zichzelf en het team.
 • waar best onenigheid mag zijn maar waar wel innerlijk gedreven professionals werken.
 • die de bevlogenheid waarmee ze in het vak zijn gestapt weer terug willen.

Onze samenwerking

Zodra wij allebei onze rol goed pakken, dan gaat het team echt stappen maken. Jij pakt jouw rol als teamleider, ik die van teamcoach. Wij bespreken van tevoren en ook gaandeweg het traject steeds hoe jij betrokken wil zijn en blijven. Ik zie jou als een volwaardig teamlid maar dan vanuit je eigen rol. Onze goede samenwerking zorgt voor de hoogst haalbare positieve verandering qua onderlinge relaties en resultaten.

Als manager geef je (individueel) leiding, schets je kaders richting het team om aan de organisatiedoelen bij te dragen en stuur je op het teamresultaat. Ook is het aan jou om het team te faciliteren zodat ze hun werk goed kunnen doen. Dat jouw coachrol en het sturen op het proces minder aandacht krijgt, is heel logisch. Het totaalpakket van je taken en verantwoordelijkheden is soms een mix van tegenstrijdige belangen waar jij je positie in hebt te bepalen en sturing aan hebt te geven. In een periode van 9 maanden krijgen wij de teamcoaching samen zo goed op de rit dat jij al tijdens en zeker na afloop van het traject je coachrol er goed bij pakt en jij verder kunt daar waar wij gebleven zijn.

Over mijn tijdelijke rol als teamcoach:

 • Ik ben een externe teamcoach die je kunt zien als een teamlid on the side. Ik kom met jou bouwen aan bevlogen teamwerk. De inhoud is de expertise van het team. Ik breng de inhoudelijke expertise mee op het vlak van groepsdynamiek, belemmerende patronen en effectief samenwerken.
 • Mijn interventies zijn erop gericht dat het team steeds beter zelf in staat is om zowel inhoudelijk (doelen en visie) als procesmatig met elkaar te werken aan het behalen van teamdoelen en onderhouden van goede onderlinge werkrelaties.
 • Ik faciliteer dat het team open met elkaar in gesprek gaat: het gaat expliciet over wat er gebeurt op de onderstroom. Ik help het gedoe zo bespreekbaar te maken dat het recht doet aan wat er speelt. Hierbij gaat mijn aandacht er naar uit dat dit op een respectvolle manier plaatsvindt.
 • Ik help het team te accepteren wat ze niet kunnen veranderen en te focussen op wat ze wel met elkaar (en hulp van anderen) op kunnen lossen.
 • Ik help samen met jou inzichtelijk te maken waar nog onduidelijkheid bestaat over taken en rollen. Ook kijken we welke extra gezamenlijkheid nog nodig is voor de gewenste resultaten.

Ik coach, begeleid en volg het team gedurende het hele traject van 9 maanden en kan hierdoor in afstemming met jou snel inspelen op gedoe en frustraties. Ook zorg ik ervoor dat ik alle energie en aandacht voor het team heb. Gedurende het traject ben ik laagdrempelig beschikbaar en bereikbaar voor jou en de teamleden.

De resultaten die je mag verwachten

 • Een goed functionerend team dat beter met werkdruk kan omgaan
 • Je team voelt zich (weer) een team dat er samen voor gaat
 • Ze tonen als team en persoonlijk meer eigenaarschap: ze ervaren meer invloed dan ze dachten
 • Daadwerkelijke vooruitgang op lange termijn doelen
 • Meer open eerlijke gesprekken, meer werkplezier en werkvoldoening

Praktisch over het Groeiwerktraject

Mijn ervaring leert dat een team in 9 maanden tijd een enorme verandering doormaakt. In plaats van pleisters plakken kunnen we echt zaken aanpakken en blijvende verandering mogelijk maken. Het team krijgt kennis en inzicht over hoe het team functioneert, waar de kracht zit, waar de energie weglekt, waar je samen invloed op hebt en waar niet.

 • 6 live teamsessies: 3 van 3 uur en 3 van 2 uur
 • 5 kortere contactmomenten. Denk aan een kort overleg met jou, feedback tijdens een overlegmoment, coaching ‘on the job’ op specifieke ontwikkelpunten die naar voren zijn gekomen tijdens een eerdere sessie etc.
 • Boosters tussendoor (live of online) afgestemd op jullie vraag en agenda. Dit zijn speldenprikjes om het commitment voor de teamdoelen van het traject te blijven aanwakkeren en de Groeiwerkmindset te stimuleren. Denk aan kleine opdrachtjes, dan weer eens een filmpje of een praktijkgerichte mini-opdracht.

De sessies en contactmomenten plannen we zo praktisch mogelijk, met zo min mogelijk belasting op het primaire proces.

Ik start het Groeiwerktraject altijd met een teamdiagnose. Deze teamdiagnose vormt het gezamenlijke vertrekpunt van waaruit ik samen met jou en het team een plan maak voor de teamontwikkeling met concrete doelen.
Daarnaast vindt er rond de start van het traject een 0-meting plaats. Dit evaluatie-instrument geeft de startpositie van het team weer zoals jij en de teamleden deze individueel ervaren. Tussentijds evalueren we de voortgang en aan het einde van het traject is er een eindmeting. Op die manier is de voortgang van het traject goed te meten en de tussentijdse helpt ons ook om bij te sturen indien nodig.

Investering

Het groeiwerktraject van 9 maanden voor teams is € 5.900

Dat is inclusief alle contactmomenten, voorbereidende werkzaamheden, evaluaties en materialen.

Het is exclusief btw, reiskosten, locatie/catering.

In overleg kunnen we het traject uitbreiden met 1 op 1 coaching van jou en teamleden, intervisie & supervisie. Ik voeg hiermee veel waarde toe aan het teamtraject, omdat ik vanuit mijn rijke achtergrond als geregistreerd coach en supervisor (bij de LVSC) ook de individuele dynamiek die aanwezig is in het team adresseer en begeleid. Ik start het Groeiwerktraject meestal zonder uitbreiding en dan kijken we gaandeweg of en zo ja aan welke begeleiding de individuen en dus het team het meeste heeft.

Reviews