Groeien in je werk
en als persoon

Dat wil ik

Groeien in je werk
en als persoon

Een traject bij Groeiwerk is maatwerk. Ik gebruik een breed scala aan methoden, werkvormen en gespreksmodellen passend bij de vraag of opgave. Deze methoden zijn ondersteunend in het samen werken aan duurzame professionele ontwikkeling. Een goede balans in ontwikkelen als professional én als persoon vind ik daarbij belangrijk. Thema’s als zelfzorg, samenwerking, communicatie & omgaan met (belemmerende) patronen zijn essentiële onderdelen van goed werk. Met behulp van een traject bij Groeiwerk ga jij met hernieuwde energie en zin naar je werk. Je zal prettiger en beter functioneren.

Groeiwerk biedt de volgende diensten: supervisie, (team)coaching, intervisie en maatwerkprogramma’s voor organisaties.

Supervisie

Coaching

Intervisie

Procesbegeleiding
voor organisaties

Supervisie

Supervisie is een leermethode waarbij, naast kennis, houding en dialoog, ook de achterliggende opvattingen over werk en persoonlijk functioneren aan bod komen. Het is gericht op het duurzaam verbeteren van jouw professioneel handelen.

Door middel van reflectie op jouw werkervaringen met cliënten en collega’s, ga je jouw manier van leren en werken onderzoeken. Zo leer je bewust te worden van je handelen en welke thema’s hierop van invloed zijn. Door opnieuw betekenis te geven aan jouw werkervaringen, creëer je nieuwe handelingsalternatieven die je vervolgens in de praktijk kunt toepassen. Door ook op deze nieuwe ervaringen te reflecteren, ontstaat er een cyclisch en verdiepend leerproces. Groepssupervisie heeft daarnaast als meerwaarde dat je ook aan- en van elkaar leert.

Wat kan je verwachten?

Een supervisietraject bestaat meestal uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Deze kunnen individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 personen. Aan het eind van het traject ontvang je een verklaring welke gebruikt kan worden voor deskundigheidsbevordering in het kader van beroepsregistratie of herregistratie, zoals SKJ of registerplein.

Boek nu
Traject
Bijeenkomst eens per 3 weken
Aantal bijeenkomsten
10 tot 15 bijeenkomsten

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach jou als gelijkwaardige partner ondersteunt, bij het realiseren van de gekozen doelen. Deze doelen stellen we vooraf samen op, afgestemd op jouw persoonlijke vragen, problemen of wensen. Dit zorgt ervoor dat het traject altijd maatwerk is met als uitgangspunt dat jouw doelen worden behaald en je persoonlijk en professioneel beter functioneert.

Ik vind het belangrijk dat je met een goed gevoel kunt starten bij Groeiwerk. Jezelf open durven stellen vraagt om een prettige en veilige werksfeer. Ik besteed daar dan ook veel aandacht aan. Dit doe ik door zorgvuldig en zonder oordeel naar je verhaal, vragen en wensen te luisteren. Van daaruit bekijk ik, eventueel in overleg met een werkgever of opdrachtgever, wat Groeiwerk voor jou kan betekenen. Ik begeleid je in het doorzien van patronen en leer je hoe je zelf nieuwe handelingsalternatieven kan creëren. Je leert betekenis te geven aan ervaringen en pakt daarmee de regie, zodat je richting kan bepalen. Tussentijds evalueren we of we op het juiste spoor zitten en stellen we bij waar nodig. Aan het einde van het traject evalueren we het effect van de coaching en bekijken we of jouw doel is behaald.

Wat kan je verwachten?

Per traject kijken we welke observaties, werkvormen en oefeningen het best passen bij de doelen en jou als persoon. De duur van het traject zal dan ook afhankelijk zijn van de vraag, maar duurt meestal zo’n 5 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur. Online coaching behoort ook tot de mogelijkheden.

Boek nu
Traject
Een bijeenkomst om de 3 tot 4 weken
Aantal bijeenkomsten
Afhankelijk van de vraag. Gemiddeld 5-8 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 6 maanden.

Intervisie

Intervisie is een vorm van professionalisering, waarbij de deelnemers werkgerelateerde casuïstiek bespreken aan de hand van een vooraf vastgestelde gespreksmethode. Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 collega’s, vakgenoten of mensen met een vergelijkbare achtergrond. (Begeleide) intervisie faciliteert de groep in het scheppen van veilige en krachtige condities om met en van elkaars kennis en ervaringen te leren. Het draagt daarmee bij aan duurzaam professioneel handelen en ontwikkelen.

Wat kan je verwachten?

Samen met de intervisiegroep creëer ik een veilige en krachtige leeromgeving. Ik faciliteer en begeleid dit proces en verbeter de zelfsturing van de (beginnende) groep. Klik op de infographic hiernaast en lees hier een aantal belangrijke uitgangspunten die ik gebruik om intervisie succesvol te maken.

Voor intervisieworkshops en intervisiecoaching kan je ook bij Groeiwerk terecht (zie begeleiding voor organisaties).

Boek nu

Begeleiding voor
organisaties

HR professionals, managers en leidinggevenden van zorg- en- welzijn instellingen zullen onderstaande vraagstukken wellicht herkennen:

 • De ‘hulpverlenersreflex’ van medewerkers belemmert goede zelfzorg en cliëntzorg en/of zorgt voor (te) hoge werkdruk.
 • We willen reflectie borgen in de organisatie, maar weten niet hoe.
 • Gebrekkige communicatie en samenwerking belemmert de organisatiedoelstellingen.
 • Er bestaan zorgen over het draagvlak en uitrol van een veranderopgave en hoe dit op adequate wijze vergroot en begeleid moet worden.

Groeiwerk biedt verschillende trajecten om dergelijke vraagstukken op te lossen, waaronder:

 1. Uitvoering en begeleiding van participatief handelingsonderzoek
 2. Begeleiding, implementatie & borging van intervisie
 3. Procesbegeleiding & organisatieontwikkeling
 4.  (Team)coaching

Samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen onderzoek ik eerst wat het vraagstuk is. Wat is het probleem? Waar stokt de beweging? Wat is het doel en wat is nodig om dat doel te bereiken?

We werken aan consensus over de wenselijke beweegrichting. Met Groeiwerk sta ik voor vertrouwen in samenwerking en verbinding met stakeholders. We maken werk van het vergroten van draagvlak, zodat de beweging van binnenuit kan ontstaan.

Holding space is daarbij een belangrijke uitgangspunt. Dat betekent dat er op veilige en respectvolle wijze met elkaar gewerkt wordt en dat alles er mag zijn. Het zijn veelal taaie vraagstukken waaraan gewerkt wordt en die vragen om erkenning en insluiting.

Een voorbeeld van werken hieraan is de Deep Democracy benadering, waarbij de stem van de minderheid wordt toegevoegd aan het meerderheidsbesluit.

Ik beschik over een stevig netwerk met uiteenlopende expertises, waarvan ik  gebruik kan maken als het ontwikkelingsvraagstuk daar om vraagt.

Teamcoaching

Bij teamcoaching kijken we naar samenwerking en communicatie, en hoe teamdoelen al dan niet bereikt worden. Als teamcoach help ik het team richting te bepalen en regie te nemen op doelen die uitnodigen tot eigenaarschap. We kijken wat ervoor nodig is om deze doelen succesvol te realiseren. Hierbij bied ik maatwerk, zowel in werkwijze, inhoud en duur van het traject.

Voorbeelden van thema’s waar teams tegenaan kunnen lopen:

 • Besluitvorming en naleving.
 • Conflicten of spanning in dialoog bespreekbaar maken/houden/ oplossen.
 • Openheid, veiligheid en feedback.
 • Formeel en informeel leiderschap.
 • Omgaan met stijlverschillen.

Wat kan je verwachten?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) het team bespreken we jullie vragen, wensen en problemen. We bepalen de doelen die jullie met de teamcoaching of het ontwikkeltraject willen behalen. Op basis hiervan bespreken we een resultaatgerichte aanpak, die we vervolgens vastleggen in een offerte. Na akkoord van jullie ga ik aan de slag met de coaching van het team.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Begeleide intervisie

Intervisie is een gespreksmethode voor duurzame professionele ontwikkeling. In een groep van 6 tot 8 vakgenoten of collega’s met vergelijkbare achtergrond, wordt volgens een gezamenlijk bepaalde methode gewerkt aan reflectie, zelfsturing, professionalisering en kennisdeling. Ik geef intervisieworkshops, begeleide intervisie en intervisiecoaching.

Wat kan je verwachten?

Ik begeleid en train de intervisiegroep door een veilige en krachtige leeromgeving te creëren. We werken aan het verbeteren van zelfsturing van de (beginnende) groep. In een gevorderde groep kan begeleide intervisie ingezet worden, bijvoorbeeld als er belemmerende patronen zijn ontstaan.

Groeiwerk is ook partner voor organisaties die intervisie binnen L&D willen implementeren en borgen. Ik geef (Incompany) workshops en intervisietrainingen.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Veelgestelde vragen

Ik beantwoord graag de vragen die jij wellicht hebt. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met me op.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Een coachingstraject wordt op basis van de vraag en wens op maat gemaakt en zal qua tijdsduur dus verschillen per aanvraag. Aan de hand van het opgestelde plan kunnen wij in overleg vaststellen hoeveel sessies er uiteindelijk plaats gaan vinden.

Meestal bedraagt coaching 3 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur in een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden. Uiteraard kan dit anders ingericht worden als dat passender of wenselijker is. Supervisie bedraagt minimaal 10 bijeenkomsten tot maximaal 15 bijeenkomsten.

Wat is het uurtarief?

Op deze pagina vind je een tabel waarin overzichtelijk is gemaakt welke tarieven we hanteren bij Groeiwerk.

Maatwerk voor organisaties

Voor maatwerk kunnen wij geen standaardprijs aanbieden. Op basis van een aanvraag kun we jou een passende prijs geven.

Wil je een aanvraag doen voor bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie? Neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik de kosten voor coaching vergoed krijgen?

Werkgevers reserveren vaak een scholingspotje of opleidingsbudget per werknemer voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We raden jou aan om bij jouw leidinggevende of bij de HR-afdeling van jouw werkgever te informeren of en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Wanneer je als particulier gebruik wilt maken van de diensten van Groeiwerk, kun je de kosten vaak als scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Heb je een aanvullende verzekering? Informeer dan bij jouw zorgverzekering of coaching wordt vergoed. 

Waar vinden de sessies plaats?

Coaching en supervisie vinden plaats op locatie van de desbetreffende instelling of organisatie. Kom je liever bij ons langs? Dat kan in mijn praktijk op de Limoslaan 14 in Nijmegen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de sessie online plaats te laten vinden, of een combinatie te maken van online en fysieke bijeenkomsten. 

Teamtrajecten vinden normaliter plaats op een met de opdrachtgever vooraf afgestemde locatie en desgewenst (deels) online.

Intervisie en supervisie kan zowel op locatie als ook online plaatsvinden.

Welke methodieken gebruikt Groeiwerk?

Groeiwerk zet verschillende beproefde methoden in. Welke methoden het meest effectief zijn, hangt af van de vraag of het probleem. In individuele trajecten wordt veel gewerkt met methoden als oplossingsgericht en progressiegericht werken. Ook komen werkvormen uit de RET, de kernkwadranten van Ofman, TA, systemisch werken en diverse associatieve technieken vaak aan bod.

In teamtrajecten gebruikt Groeiwerk technieken uit o.a. TGI, Deep democracy, Systemisch werken en oplossingsgericht werken.  

Intervisie wordt gegeven aan de hand van verschillende intervisiemethoden, afhankelijk van de wens en de vraag. 

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?

Een individuele sessie kan tot 24 uur van tevoren worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.

Bij teamtrajecten zijn andere voorwaarden van toepassing, zie daarvoor onze algemene voorwaarden

Wat levert een coachtraject op?

Je staat sterker in je schoenen en hebt vertrouwen in jouw kunnen. Je ervaart (weer) regie over jouw (professionele) leven.Je maakt bewuste keuzes richting jouw doelen en durft te staan voor die keuzes. Je durft ook ‘nee’ te zeggen wanneer dat nodig is; Je stelt prioriteiten en maakt ruimte voor wat belangrijk voor jou is. Je bruist van de energie!

Neem contact op

In een kennismakingsgesprek onderzoeken ik de vraag, wens of het probleem. Daarna bied ik jou een passend traject. Plan gemakkelijk en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via het contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.