Groeien in je werk
en als persoon

Dat wil ik

Groeien in je werk
en als persoon

Groeiwerk hanteert verschillende werkvormen en (gespreks)methoden. Met deze methoden werken we samen aan jouw duurzame professionele ontwikkeling. Een goede balans in ontwikkelen als professional én als persoon vinden we daarbij belangrijk. Aandacht voor- en aanpak van- thema’s als zelfzorg, samenwerking & omgaan met (belemmerende) patronen, zijn essentiële onderdelen van goed werk. Met behulp van een traject bij Groeiwerk ga jij met hernieuwde energie en zin naar je werk. Je zal prettiger en beter functioneren.

Groeiwerk biedt de volgende diensten: supervisie, coaching, intervisie en procesbegeleiding voor organisaties.

Supervisie

Coaching

Intervisie

Procesbegeleiding
voor organisaties

Supervisie

Supervisie is een leermethode waarbij, naast kennis, houding en dialoog, ook de achterliggende opvattingen over werk en persoonlijk functioneren aan bod komen. Het is gericht op het duurzaam verbeteren van jouw professioneel handelen.

Door middel van reflectie op jouw werkervaringen met cliënten en collega’s, ga je jouw manier van leren en werken onderzoeken. Zo leer je bewust te worden van je handelen en welke thema’s hierop van invloed zijn. Door opnieuw betekenis te geven aan jouw werkervaringen, creëer je nieuwe handelingsalternatieven die je vervolgens in de praktijk kunt toepassen. Door ook op deze nieuwe ervaringen te reflecteren, ontstaat er een cyclisch en verdiepend leerproces. Groepssupervisie heeft daarnaast als meerwaarde dat je ook aan- en van elkaar leert.

Wat kan je verwachten?

Een supervisietraject bestaat meestal uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Deze kunnen individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 personen. Aan het eind van het traject ontvang je een verklaring welke gebruikt kan worden voor deskundigheidsbevordering in het kader van beroepsregistratie of herregistratie, zoals SKJ of registerplein.

Boek nu
Traject
Bijeenkomst eens per 3 weken
Aantal bijeenkomsten
10 tot 15 bijeenkomsten

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach jou als gelijkwaardige partner ondersteunt, bij het realiseren van de gekozen doelen. Deze doelen stellen we vooraf samen op, afgestemd op jouw persoonlijke vragen, problemen of wensen. Dit zorgt ervoor dat het traject altijd maatwerk is met als uitgangspunt dat jouw doelen worden behaald en je persoonlijk en/of professioneel functioneren verbetert.

Wij vinden het belangrijk dat je met een goed gevoel kunt starten bij Groeiwerk. Jezelf open durven stellen vraagt om een prettige en veilige werksfeer. Wij besteden daar dan ook veel aandacht aan. Dit doen we door zorgvuldig en zonder oordeel naar je verhaal, vragen en wensen te luisteren. Van daaruit bekijken we, eventueel in overleg met een werkgever of opdrachtgever, wat Groeiwerk voor jou kan betekenen. We begeleiden je in het doorzien van patronen en leren je hoe je zelf nieuwe handelingsalternatieven kan creëren. Zo leer je zelf nieuwe betekenis te geven en daarmee je richting te bepalen. Tussentijds evalueren we of we op het juiste spoor zitten en stellen we bij waar nodig. Aan het einde van het traject evalueren we het effect van de coaching en bekijken we of jouw doel is behaald.

Wat kan je verwachten?

Per traject kijken we welke observaties, werkvormen en oefeningen het best passen bij de doelen en jou als persoon. De duur van het traject zal dan ook afhankelijk zijn van de vraag, maar duurt meestal zo’n 5 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur. Online coaching behoort ook tot de mogelijkheden.

Boek nu
Traject
Een bijeenkomst om de 3 tot 4 weken
Aantal bijeenkomsten
Afhankelijk van de vraag. Gemiddeld 5-8 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 6 maanden.

Intervisie

Intervisie is een vorm van professionalisering, waarbij de deelnemers werkgerelateerde casuïstiek bespreken aan de hand van een vooraf vastgestelde gespreksmethode. Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 collega’s, vakgenoten of mensen met een vergelijkbare achtergrond. (Begeleide) intervisie faciliteert de groep in het scheppen van veilige en krachtige condities om met en van elkaars kennis en ervaringen te leren. Het draagt daarmee bij aan duurzaam professioneel handelen en ontwikkelen.

Wat kan je verwachten?

Groeiwerk begeleidt de intervisiegroep door een veilige en krachtige leeromgeving te creëren. We faciliteren en begeleiden het proces en werken aan het verbeteren van zelfsturing van de (beginnende) groep.

Boek nu

Begeleiding voor
organisaties

Groeiwerk biedt verschillende trajecten voor organisaties, zoals: (team)coaching, uitvoering en begeleiding van participatief handelingsonderzoek, (begeleide) intervisie en procesbegeleiding bij ontwikkelvraagstukken.

Als leidinggevende in een zorg- of onderwijsinstelling herken je misschien wel één van onderstaande problemen of vraagstukken:

  • De ‘hulpverlenersreflex’ van je medewerkers belemmert zelfzorg en/of cliëntzorg en/of zorgt voor hoge werkdruk.
  • Er wordt weinig gereflecteerd op het eigen (en elkaars) handelen.
  • De bedrijfscultuur belemmert de organisatiedoelstellingen.
  • Er bestaan zorgen over de uitrol van een fusie of veranderopgave en hoe dit op adequate wijze begeleid moet worden.

In de begeleiding van ontwikkelvraagstukken besteedt Groeiwerk aandacht aan het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak. Dat betekent dat er consensus is over (coach)doelstellingen. Er zal desgewenst specifiek aandacht worden besteed aan een brede onderschrijving (meervoudige perspectivitieit) van het ontwikkelvraagstuk en eventuele doelen.

Groeiwerk bouwt vervolgens aan ‘holding space’ om daarbinnen te werken aan het hanteerbaar maken van taaie vraagstukken. Door ruimte te bieden aan alle betrokken perspectieven binnen een team of groep, bijvoorbeeld m.b.v. Deep Democracy, creëren we draagvlak voor verandering. Zo wordt het groepsproces, en daarmee de beweging die nodig is, optimaal gefaciliteerd, met als doel een duurzame inzet voor organisatiedoelstellingen.

Organisatiebegeleiding is maatwerk. Groeiwerk beschikt over een stevig netwerk van diverse specialisten, waarvan gebruik kan worden gemaakt als het ontwikkelvraagstuk daar om vraagt.

Teamcoaching

Bij teamcoaching kijken we naar samenwerking en communicatie, en hoe teamdoelen al dan niet bereikt worden. De teamcoach helpt het team richting te bepalen en regie te nemen op doelen die uitnodigen tot eigenaarschap. We kijken wat ervoor nodig is om deze doelen succesvol te realiseren. Hierbij bieden we maatwerk, zowel in werkwijze, inhoud en duur van het traject.

Voorbeelden van thema’s waar teams tegenaan kunnen lopen:

  • Besluitvorming en naleving.
  • Conflicten of spanning in dialoog bespreekbaar maken/houden/ oplossen.
  • Openheid, veiligheid en feedback.
  • Formeel en informeel leiderschap.
  • Omgaan met stijlverschillen.

Wat kan je verwachten?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) het team bespreken we jullie vragen, wensen en problemen. We bepalen de doelen die jullie met de teamcoaching of het ontwikkeltraject willen behalen. Op basis hiervan bespreken we een resultaatgerichte aanpak, die we vervolgens vastleggen in een offerte. Na akkoord van jullie gaan we aan de slag met de coaching van het team.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Begeleide intervisie

Intervisie is een gespreksmethode voor duurzame professionele ontwikkeling. In een groep van 6 tot 8 vakgenoten of collega’s met vergelijkbare achtergrond, wordt volgens een gezamenlijk bepaalde methode gewerkt aan reflectie, zelfsturing, professionalisering en kennisdeling. Groeiwerk biedt intervisietraining en begeleide intervisie.

Wat kan je verwachten?

Groeiwerk begeleidt en traint de intervisiegroep door een veilige en krachtige leeromgeving te creëren. We faciliteren en begeleiden het intervisieproces en werken aan het verbeteren van zelfsturing van de (beginnende) groep. In een gevorderde groep kan begeleide intervisie ingezet worden, bijvoorbeeld als er belemmerende patronen zijn ontstaan.

Indien gewenst, ligt de nadruk van de begeleiding op de methodiek, zodat de groep na een aantal keren zelfstandig de intervisie kan vormgeven.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Veelgestelde vragen

Wij beantwoorden graag de vragen die jij wellicht voor ons hebt. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Een coachingstraject wordt op basis van de vraag en wens op maat gemaakt en zal qua tijdsduur dus verschillen per aanvraag. Aan de hand van het opgestelde plan kunnen wij in overleg vaststellen hoeveel sessies er uiteindelijk plaats gaan vinden.

Meestal bedraagt coaching 3 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur in een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden. Uiteraard kan dit anders ingericht worden als dat passender of wenselijker is. Supervisie bedraagt minimaal 10 bijeenkomsten tot maximaal 15 bijeenkomsten.

Wat is het uurtarief?

Op deze pagina vind je een tabel waarin overzichtelijk is gemaakt welke tarieven we hanteren bij Groeiwerk.

Maatwerk voor organisaties

Voor maatwerk kunnen wij geen standaardprijs aanbieden. Op basis van een aanvraag kun we jou een passende prijs geven.

Wil je een aanvraag doen voor bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie? Neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik de kosten voor coaching vergoed krijgen?

Werkgevers reserveren vaak een scholingspotje of opleidingsbudget per werknemer voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We raden jou aan om bij jouw leidinggevende of bij de HR-afdeling van jouw werkgever te informeren of en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Wanneer je als particulier gebruik wilt maken van de diensten van Groeiwerk, kun je de kosten vaak als scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Heb je een aanvullende verzekering? Informeer dan bij jouw zorgverzekering of coaching wordt vergoed. 

Waar vinden de sessies plaats?

Coaching en supervisie vinden plaats op locatie van de desbetreffende instelling of organisatie. Kom je liever bij ons langs? Dat kan in mijn praktijk op de Limoslaan 14 in Nijmegen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de sessie online plaats te laten vinden, of een combinatie te maken van online en fysieke bijeenkomsten. 

Teamtrajecten vinden normaliter plaats op een met de opdrachtgever vooraf afgestemde locatie en desgewenst (deels) online.

Intervisie en supervisie kan zowel op locatie als ook online plaatsvinden.

Welke methodieken gebruikt Groeiwerk?

Groeiwerk zet verschillende beproefde methoden in. Welke methoden het meest effectief zijn, hangt af van de vraag of het probleem. In individuele trajecten wordt veel gewerkt met methoden als oplossingsgericht en progressiegericht werken. Ook komen werkvormen uit de RET, de kernkwadranten van Ofman, TA, systemisch werken en diverse associatieve technieken vaak aan bod.

In teamtrajecten gebruikt Groeiwerk technieken uit o.a. TGI, Deep democracy, Systemisch werken en oplossingsgericht werken.  

Intervisie wordt gegeven aan de hand van verschillende intervisiemethoden, afhankelijk van de wens en de vraag. 

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?

Een individuele sessie kan tot 24 uur van tevoren worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.

Bij teamtrajecten zijn andere voorwaarden van toepassing, zie daarvoor onze algemene voorwaarden

Wat levert een coachtraject op?

Je staat sterker in je schoenen en hebt vertrouwen in jouw kunnen. Je ervaart (weer) regie over jouw (professionele) leven.Je maakt bewuste keuzes richting jouw doelen en durft te staan voor die keuzes. Je durft ook ‘nee’ te zeggen wanneer dat nodig is; Je stelt prioriteiten en maakt ruimte voor wat belangrijk voor jou is. Je bruist van de energie!

Neem contact op

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we de vraag, wens of het probleem. Daarna bieden we jou een passend traject. Plan gemakkelijk en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via het contactformulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.